skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kawasaki, Megumi xóa Chủ đề: Hochdruck (Mechanik) xóa Chủ đề: Disks xóa Nhan đề tạp chí: Materials Science and Engineering A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution in hardness and texture of a ZK60A magnesium alloy processed by high-pressure torsion

Lee, Han-Joo ; Lee, Sang Kyung ; Jung, Ki Ho ; Lee, Geun An ; Ahn, Byungmin ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G

Materials Science & Engineering A, 10 April 2015, Vol.630, pp.90-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-cycle fatigue behavior of Zn–22% Al alloy processed by high-pressure torsion

Choi, In-Chul ; Yoo, Byung-Gil ; Kraft, Oliver ; Schwaiger, Ruth ; Seok, Moo-Young ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G ; Jang, Jae-Il

Materials Science & Engineering A, 17 November 2014, Vol.618, pp.37-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2014.08.084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Langdon, Terence G.
  2. Kawasaki, Megumi
  3. Langdon, Tg
  4. Kawasaki, M
  5. Langdon, T.G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...