skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Materials Science and Engineering A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anomalies in the deformation mechanism and kinetics of coarse-grained high entropy alloy

Komarasamy, Mageshwari ; Kumar, Nilesh ; Mishra, Rajiv S ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 27 January 2016, Vol.654, pp.256-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.12.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of phase transformation on the microstructure and mechanical behavior of FeNiMnCr.75Alx high-entropy alloys

Li, Rongbin ; Zhang, Weiwei ; Zhang, Yong ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 16 May 2018, Vol.725, pp.138-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2018.04.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain-induced phase transformation in a cobalt-based superalloy during different loading modes

Benson, Michael L ; Liaw, Peter K ; Choo, Hahn ; Brown, Donald W ; Daymond, Mark R ; Klarstrom, Dwaine L

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(18), pp.6051-6058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.03.096

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and enhanced mechanical behavior of the Al7Co24Cr21Fe24Ni24 high-entropy alloy system by tuning the Cr content

Zhang, Mengdi ; Zhang, Lijun ; Fan, Jiantao ; Li, Gong ; Liaw, Peter K ; Liu, Riping

Materials Science & Engineering A, 22 August 2018, Vol.733, pp.299-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2018.07.069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strengthening in Al0.25CoCrFeNi high-entropy alloys by cold rolling

Hou, Jinxiong ; Zhang, Min ; Ma, Shengguo ; Liaw, Peter. K ; Zhang, Yong ; Qiao, Junwei

Materials Science & Engineering A, 07 November 2017, Vol.707, pp.593-601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2017.09.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twinning–detwinning behavior during fatigue-crack propagation in a wrought magnesium alloy AZ31B

Wu, Wei ; Lee, Soo Yeol ; Paradowska, Anna M ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 30 October 2012, Vol.556, pp.278-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2012.06.088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical behavior of Fe 75Mo 5P 10C 7.5B 2.5 bulk-metallic glass under torsional loading

Zhang, Xinjian ; Huang, Lu ; Chen, Xu ; Liaw, Peter K ; An, Ke ; Zhang, Tao ; Wang, Gongyao

Materials Science & Engineering A, 2010, Vol.527(29), pp.7801-7807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2010.08.072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures and mechanical properties of body-centered-cubic (Al,Ti)0.7(Ni,Co,Fe,Cr)5 high entropy alloys with coherent B2/L21 nanoprecipitation

Li, Chunling ; Ma, Yue ; Hao, Jiamiao ; Yan, Yu ; Wang, Qing ; Dong, Chuang ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 08 November 2018, Vol.737, pp.286-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2018.09.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

β Zr–Nb–Ti–Mo–Sn alloys with low Young׳s modulus and low magnetic susceptibility optimized via a cluster-plus-glue-atom model

Pang, Chang ; Wang, Qing ; Zhang, Ruiqian ; Li, Qun ; Dai, Xun ; Dong, Chuang ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 25 February 2015, Vol.626, pp.369-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2014.12.082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of annealing on the microstructure, corrosion resistance, and mechanical properties of RE65Co25Al10 (RE=Ce, La, Pr, Sm, and Gd) bulk metallic glasses

Zheng, Zhou ; Xing, Qi ; Sun, Zhenxi ; Xu, Jing ; Zhao, Zhengfeng ; Chen, Shuying ; Liaw, Peter K ; Wang, Yan

Materials Science & Engineering A, 25 February 2015, Vol.626, pp.467-473 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2014.12.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Nb and Zr on structural stabilities of Ti-Mo-Sn-based alloys with low modulus

Jiang, Beibei ; Wang, Qing ; Wen, Donghui ; Xu, Fen ; Chen, Guoqing ; Dong, Chuang ; Sun, Lixian ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 27 February 2017, Vol.687, pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2017.01.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A direct comparison in the fatigue resistance enhanced by surface severe plastic deformation and shot peening in a C-2000 superalloy

Shaw, Leon L ; Tian, Jia-Wan ; Ortiz, Angel L ; Dai, Kun ; Villegas, Juan C ; Liaw, Peter K ; Ren, Ruiming ; Klarstrom, Dwaine L

Materials Science & Engineering A, 15 February 2010, Vol.527(4-5), pp.986-994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2009.10.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensile ductility of an AlCoCrFeNi multi-phase high-entropy alloy through hot isostatic pressing (HIP) and homogenization

Tang, Zhi ; Senkov, Oleg N ; Parish, Chad M ; Zhang, Chuan ; Zhang, Fan ; Santodonato, Louis J ; Wang, Gongyao ; Zhao, Guangfeng ; Yang, Fuqian ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 28 October 2015, Vol.647, pp.229-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.08.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of thin-film metallic glass coating on fatigue behavior of bulk metallic glass: Experiments and finite element modeling

Yu, Chia-Chi ; Chu, Jinn P ; Jia, Haoling ; Shen, Yu-Lin ; Gao, Yanfei ; Liaw, Peter K ; Yokoyama, Yoshihiko

Materials Science & Engineering A, 24 April 2017, Vol.692, pp.146-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2017.03.071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation mechanisms of Al0.1CoCrFeNi at elevated temperatures

Yang, Tengfei ; Tang, Zhi ; Xie, Xie ; Carroll, Robert ; Wang, Gongyao ; Wang, Yugang ; Dahmen, Karin A ; Liaw, Peter K ; Zhang, Yanwen

Materials Science & Engineering A, 27 January 2017, Vol.684, pp.552-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2016.12.110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monitoring tensile damage evolution in Nextel 312/Blackglas™ composites

Kim, Jeongguk ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 2005, Vol.409(1), pp.302-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2005.07.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Texture crossover: Trace from multiple grains to a subgrain

Barabash, Rozaliya I ; Huang, E-Wen ; Wall, James J ; Wilkerson, James H ; Ren, Yang ; Liu, Wenjun ; Vogel, Sven C ; Ice, Gene E ; Pike, Lee M ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 2010, Vol.528(1), pp.3-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2010.07.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain rate effects on the deformation behavior of (Zr55Al10Ni5Cu30)99Y1 and Cu45Zr47.5Ag7.5 bulk metallic glasses

Qiao, Dongchun ; Huang, Lu ; Wang, Gongyao ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 25 November 2009, Vol.526(1-2), pp.69-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2009.06.062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angular distortion and through-thickness residual stress distribution in the friction-stir processed 6061-T6 aluminum alloy

Woo, Wanchuck ; Choo, Hahn ; Brown, Donald W ; Feng, Zhili ; Liaw, Peter K

Materials Science & Engineering A, 2006, Vol.437(1), pp.64-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2006.04.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution and mechanical behaviors of graded cemented carbides

Liu, Yong ; Wang, Haibing ; Long, Zhengyi ; Liaw, Peter K ; Yang, Jiangao ; Huang, Baiyun

Materials Science & Engineering A, 2006, Vol.426(1), pp.346-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2006.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (6)
 2. 2007đến2008  (2)
 3. 2009đến2010  (5)
 4. 2011đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liaw, P.K.
 2. Liaw, Peter K
 3. Liaw, PK
 4. Liaw, Peter
 5. Choo, Hahn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...