skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Năm xuất bản: Trước1989 xóa Nhan đề tạp chí: Materials Science And Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffusion wear in milling titanium alloys

Min, Wang ; Min, Wang ; Youzhen, Zhang

Materials Science and Technology, 01 June 1988, Vol.4(6), p.548-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0836 ; E-ISSN: 1743-2847 ; DOI: 10.1179/mst.1988.4.6.548

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-strain deformation of dual-phase steel

Zhang, Y. S. ; Nutting, J.

Materials Science and Technology, 01 June 1986, Vol.2(6), p.564-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-0836 ; E-ISSN: 1743-2847 ; DOI: 10.1179/mst.1986.2.6.564

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Zhang, Y. S
  3. Min, W
  4. Min, Wang
  5. Youzhen, Zhang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...