skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Materials Letters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full tensor properties of [111]C poled (Na, K)(Nb,Ta)O3 lead-free single crystal

Jing, Yujia ; Lu, Xiaoyan ; Zheng, Limei ; Yang, Liya ; Zhang, Rui ; Li, Yuanyuan

Materials Letters, 01 January 2017, Vol.186, pp.267-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2016.09.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphological control and photodegradation behavior of rutile TiO2 prepared by a low-temperature process

Li, Yuanyuan ; Liu, Jinping ; Jia, Zhijie

Materials Letters, June 2006, Vol.60(13-14), pp.1753-1757 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2005.12.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of boehmite AlOOH nanofibers by a simple hydrothermal process

Li, Yuanyuan ; Liu, Jinping ; Jia, Zhijie

Materials Letters, Dec, 2006, Vol.60(28), p.3586(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and comparison of different morphologic ZnO nanorod arrays by a simple aqueous solution route

Li, Zikun ; Huang, Xintang ; Liu, Jinping ; Li, Yuanyuan ; Ji, Xiaoxu ; Li, Guangyun

Materials Letters, 2007, Vol.61(22), pp.4362-4365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2007.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and photoluminescence of ZnO complex structures with controlled morphology

Liu, Jinping ; Huang, Xintang ; Li, Yuanyuan ; Zhong, Qiang ; Ren, Lu

Materials Letters, May 2006, Vol.60(11), pp.1354-1359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2005.11.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphology control and transition of ZnO nanorod arrays by a simple hydrothermal method

Li, Zikun ; Huang, Xintang ; Liu, Jinping ; Li, Yuanyuan ; Li, Guangyun

Materials Letters, 2008, Vol.62(10), pp.1503-1506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2007.09.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of boehmite AlOOH nanofibers by a simple hydrothermal process

Li, Yuanyuan ; Liu, Jinping ; Jia, Zhijie

Materials Letters, 2006, Vol.60(29), pp.3586-3590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2006.03.083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Yuanyuan
  2. Li, Yy
  3. Li, Y.
  4. Liu, Jinping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...