skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Copat, Chiara xóa Nhan đề tạp chí: Marine pollution bulletin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals and biomarkers of environmental stress in Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814) sampled along the Italian coast

Ferrante, Margherita ; Pappalardo, Anna Maria ; Ferrito, Venera ; Pulvirenti, Valentina ; Fruciano, Carmelo ; Grasso, Alfina ; Sciacca, Salvatore ; Tigano, Concetta ; Copat, Chiara

Marine pollution bulletin, 15 September 2017, Vol.122(1-2), pp.288-296 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-3363 ; PMID: 28655460 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2017.06.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grasso, Alfina
  2. Sciacca, S
  3. Copat, C
  4. Ferrito, Venera
  5. Pappalardo, Am

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...