skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Marine Ecology Progress Series xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Denitrification, nutrient regeneration and carbon mineralization in sediments of Galveston Bay, Texas, USA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Denitrification, nutrient regeneration and carbon mineralization in sediments of Galveston Bay, Texas, USA

Zimmerman, Ar ; Benner, R

Marine Ecology Progress Series, 1994, Vol.114, pp.275-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0171-8630 ; E-ISSN: 1616-1599 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3354/meps114275

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zimmerman, Ar
  2. Benner
  3. Benner, R

theo chủ đề:

  1. Biology
  2. Ecology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...