skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Management of Multimedia Networks and Services: 6th IFIP/IEEE International Conference, MMNS 2003, Belfast, Northern Ireland, UK, September 7-10, 2003. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of Multimedia Networks and Services: 6th IFIP/IEEE International Conference, MMNS 2003, Belfast, Northern Ireland, UK, September 7-10, 2003. Proceedings

Parnes, Peter;; Marshall, Alan ; Agoulmine, Nazim

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-20050-5 ; E-ISBN: 978-3-540-39404-4 ; DOI: 10.1007/b13721

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...