skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Machine Learning xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision Support Through Subgroup Discovery: Three Case Studies and the Lessons Learned

Lavrač, Nada ; Cestnik, Bojan ; Gamberger, Dragan ; Flach, Peter

Machine Learning, 2004, Vol.57(1), pp.115-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-6125 ; E-ISSN: 1573-0565 ; DOI: 10.1023/B:MACH.0000035474.48771.cd

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Lessons Learned from Data Mining Applications and Collaborative Problem Solving

Lavrač, Nada ; Motoda, Hiroshi ; Fawcett, Tom ; Holte, Robert ; Langley, Pat ; Adriaans, Pieter

Machine Learning, 2004, Vol.57(1), pp.13-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-6125 ; E-ISSN: 1573-0565 ; DOI: 10.1023/B:MACH.0000035516.74817.51

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Motoda, Hiroshi
  2. Lavrac, Nada
  3. Lavrač, Nada
  4. Lavrač, N.
  5. Fawcett, Tom

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...