skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Machine Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechatronics: the key to man-made miracles. (includes related article)

Berardinis, Larry

Machine Design, Sept 24, 1992, Vol.64(19), p.30(2)

ISSN: 0024-9114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid prototyping improves surgical implants

Anonymous;

Machine Design, Sept 10, 1992, Vol.64(18), p.18(2)

ISSN: 0024-9114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective laser sintering streamlines prosthesis design

Anonymous;

Machine Design, Feb 12, 1993, Vol.65(3), p.77(1)

ISSN: 0024-9114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrode may assist paralyzed limbs

Machine Design, April 20, 1989, Vol.61(8), p.47(2)

ISSN: 0024-9114

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space-born electronics brings help for diabetics. (Programmable Implantable Medication System PIMS)

Machine Design, July 21, 1988, Vol.60(17), p.20(1)

ISSN: 0024-9114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ear implant brings some hope to the deaf

Aronson, Robert B.

Machine Design, Feb 21, 1985, Vol.57, p.38(3)

ISSN: 0024-9114

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anonymous
  2. Berardinis, Larry
  3. Aronson, Robert B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...