skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Nhan đề tạp chí: MLN xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates

Regier, Willis

MLN, Vol.125(5), pp.1161-1164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267910 ; E-ISSN: 10806598

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a Phenomenology of Emotion in Film: Michael Brynntrup and The Face of Gay Shame

Halle, Randall

MLN, Apr 2009, Vol.124(3), pp.683-707,775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267910 ; E-ISSN: 10806598

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where Past Meets Present: The Emergence of Gay Identity in Pai Hsien-yung's Niezi

Guo, Jie

MLN, Dec 2011, Vol.126(5), pp.1049-1082 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267910 ; E-ISSN: 10806598

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminality and Fantasy in Marie Darrieussecq, Marie NDiaye and Marie Redonnet

Duffy, Jean

MLN, Sep 2009, Vol.124(4), pp.901-928,1028 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267910 ; E-ISSN: 10806598

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...