skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Endometriosis xóa Nhan đề tạp chí: MHR: Basic science of reproductive medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coding regions of INHBA, SFRP4 and HOXA10 are not implicated in familial endometriosis linked to chromosome 7p13-15

Lin, J ; Zong, L ; Kennedy, S H ; Zondervan, K T

Molecular human reproduction, October 2011, Vol.17(10), pp.605-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2407 ; PMID: 21576276 Version:1 ; DOI: 10.1093/molehr/gar035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Oxford University Press (CrossRef)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lin, J.
  2. Kennedy, Sh
  3. Zong, L.
  4. Zondervan, K.T.
  5. Kennedy, S.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...