skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Case Study for Improving a Collaborative Design Process

Dupuy-Chessa, Sophie ; Mandran, Nadine ; Godet-Bar, Guillaume ; Rieu, Dominique

ME 2011 - Working Conference on Method Engineering, 20 April 2011, Vol.351, pp.97-101 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-19997-4_10

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rieu, D.
  2. Godet-Bar, Guillaume
  3. Mandran, Nadine
  4. Godet-Bar, G.
  5. Dupuy-Chessa, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...