skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: MATERIALS TRANSACTIONS xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation of Cavity Development during Superplastic Flow in a Zinc–Aluminum Alloy Processed Using Severe Plastic Deformation

Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

MATERIALS TRANSACTIONS, 2012, Vol.53(1), pp.87-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.MD201106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural Evolution in Pure Aluminum in the Early Stages of Processing by High-Pressure Torsion

Xu, Cheng ; Horita, Zenji ; Langdon, Terence G.

MATERIALS TRANSACTIONS, 2010, Vol.51(1), pp.2-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.MB200910

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Flow Mechanisms in High Temperature Creep and Superplasticity

Langdon, Terence G.

MATERIALS TRANSACTIONS, 2005, Vol.46(9), pp.1951-1956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.46.1951

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving Microstructural Refinement in Magnesium Alloys through Severe Plastic Deformation

Figueiredo, Roberto B. ; Langdon, Terence G.

MATERIALS TRANSACTIONS, 2009, Vol.50(1), pp.111-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.MD200818

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Severe Plastic Deformation for the Processing of Advanced Engineering Materials

Figueiredo, Roberto B. ; Langdon, Terence G.

MATERIALS TRANSACTIONS, 2009, Vol.50(7), pp.1613-1619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.MF200913

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain Boundary Sliding in a Superplastic Zinc-Aluminum Alloy Processed Using Severe Plastic Deformation

Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

MATERIALS TRANSACTIONS, 2008, Vol.49(1), pp.84-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.ME200720

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Evaluation of Superplastic Anisotropy after Processing by Equal-Channel Angular Pressing

Sakai, Genki ; Horita, Zenji ; Langdon, Terence G.

MATERIALS TRANSACTIONS, 2004, Vol.45(10), pp.3079-3081 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.45.3079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving Superplasticity of Al-1%Mg-0.2%Sc Alloy in Plate Samples Processed by Equal-channel Angular Pressing

Kamachi, Masakazu ; Furukawa, Minoru ; Horita, Zenji ; Langdon, Terence G.

MATERIALS TRANSACTIONS, 2004, Vol.45(8), pp.2521-2524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.45.2521

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural and Mechanical Characteristics of AZ61 Magnesium Alloy Processed by High-Pressure Torsion

Harai, Yosuke ; Kai, Masaaki ; Kaneko, Kenji ; Horita, Zenji ; Langdon, Terence G.

MATERIALS TRANSACTIONS, 2008, Vol.49(1), pp.76-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.ME200718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Langdon, Terence G
  2. Langdon, Terence
  3. Langdon Terence G
  4. Langdon, T.G.
  5. Terence G. Langdon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...