skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Music appreciation xóa Nhan đề tạp chí: Literary Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editor's note.(Editorial)

Proctor, Minna

The Literary Review, Spring, 2012, Vol.55(2), p.4(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Your Father Needs More Time.(STORY)(Short story)

White, Jacob

The Literary Review, Summer, 2011, Vol.54(4), p.167(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lucky 12 (Odegaard, and What Happened to Him in What Otherwise Would Have Been Another Lost Evening in Suburban New Jersey), an Overture.(POETRY)(Poem)

Svenvold, Mark

The Literary Review, Winter, 2013, Vol.56(4), p.158(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Secret History of the Music Video.(BELLES LETTRES)(Essay)

Talbird, John Duncan

The Literary Review, 2014, Vol.57(3), p.147(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Singing Window.(STORY)(Short story)

Landis, Dylan

The Literary Review, 2016, Vol.59(1), p.75(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Singing Window.(STORY)(Short story)

Landis, Dylan

The Literary Review, Wntr, 2016, Vol.59(1), p.75(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Run.(BELLES LETTRES)(Essay)

Talbird, John Duncan

The Literary Review, Summer, 2014, Vol.57(3), p.143(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tool Moan.(POETRY)(Poem)

Ossip, Kathleen

The Literary Review, Fall, 2013, Vol.56(3), p.13(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tool Moan.(POETRY)(Poem)

Ossip, Kathleen

The Literary Review, Fall, 2013, Vol.56(3), p.13(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Octaves.(POETRY)(Poem)

Bond, Bruce (American Poet)

The Literary Review, 2017, Vol.60(1), p.28(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All My Grooved and Scratched.(POETRY)(Poem)

Lippman, Matthew

The Literary Review, 2016, Vol.59(3), p.96(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Music in the Head.(Essay)

Gruber, Allison

The Literary Review, Summer, 2014, Vol.57(3), p.33(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

We Are Not Noise.(POETRY)(Poem)

Costello, Michela

The Literary Review, Wntr, 2011, Vol.54(2), p.85(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sonny Rollins Explains the Apocrypha to Judas.(POETRY)(Sonnet)

Teresi, Christian

The Literary Review, 2015, Vol.58(3), p.124(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distant Music.(Poem)

Nair, Karthika

The Literary Review, Spring, 2009, Vol.52(3), p.61(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wolves.(POETRY)(Poem)

Bond, Bruce (American Poet)

The Literary Review, 2017, Vol.60(1), p.33(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-4589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Talbird, JD
  2. Talbird, John
  3. Ossip, Kathleen
  4. Landis, Dylan
  5. Talbird, John Duncan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...