skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Năm xuất bản: 1976đến1977 xóa Nhan đề tạp chí: Linear Algebra and its Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factorizing symmetric indefinite matrices

Fletcher, R

Linear Algebra and Its Applications, 1976, Vol.14(3), pp.257-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0024-3795 ; E-ISSN: 1873-1856 ; DOI: 10.1016/0024-3795(76)90071-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. R. Fletcher
  2. Fletcher, R

theo chủ đề:

  1. Mathematics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...