skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Library Philosophy and Practice xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Searching in Central University Libraries in India

Kumar, Shailendra ; Roy, Projes ; Satija, M. P.

Library Philosophy and Practice, 2011, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1522-0222

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consortia and Cooperative Collection Development in the Libraries of Technological Institutes of North India

Satija, M. P. ; Kaur, Sarbrinder

Library Philosophy and Practice, 2009, Issue 1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1522-0222

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Satija, M. P.
  2. Roy, Projes
  3. Kumar, Shailendra
  4. Kaur, Sarbrinder

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...