skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Library Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The big lever: party politics in Leslie County, Kentucky

Library Journal, April 1, 1984, Vol.109, p.644(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The big lever: party politics in Leslie County, Kentucky

Library Journal, April 1, 1984, Vol.109, p.644(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Richardson, Heather Cox. Wounded Knee: Party Politics and the Road to an American Massacre.(Brief article)(Book review)

Burch, John

Library Journal, April 15, 2010, Vol.135(7), p.93(3)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party politics.(Young Adult Review)

Schenck, William Z.

Library Journal, Oct 15, 1980, Vol.105, p.2204(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party politics.(Young Adult Review)

Schenck, William Z.

Library Journal, Oct 15, 1980, Vol.105, p.2204(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Politics In Puerto Rico.(Book Review)

Library Journal, Oct 15, 1965, p.4349

ISSN: 0363-0277

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spoiling for a Fight: Third-Party Politics in America. (Political Science).(Brief Article)

Baldino, Thomas J.

Library Journal, Feb 15, 2002, Vol.127(3), p.165(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Party Politics: From Jefferson and Hamilton to the Information Age.(Review)(Brief Article)

Baldino, Thomas J.

Library Journal, July, 2000, Vol.125(12), p.120

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baldino, Thomas
  2. Baldino, Tj
  3. Schenck, William Z.
  4. Baldino, Thomas J.
  5. Burch, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...