skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: Library Hi Tech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage Statistics of E-serials

Alan, Robert;

Library Hi Tech, 21 November 2008, Vol.26(4), pp.684-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830810921003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Google and the Myth of Universal Knowledge: A View from Europe

Du Preez, Madely;

Library Hi Tech, 20 November 2009, Vol.27(4), pp.634-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830911007736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers in Libraries: An Introduction for Library Technicians

Satija, M. P.;

Library Hi Tech, 27 November 2007, Vol.25(4), pp.627-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830710840626

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Satija, MP
  2. Greifender, Elke
  3. Satija, M.P.
  4. Du Preez, Madely
  5. Alan, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...