skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mobile Computing, Applications, and Services: 7th International Conference, MobiCASE 2015, Berlin, Germany, November 12–13, 2015, Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Computing, Applications, and Services: 7th International Conference, MobiCASE 2015, Berlin, Germany, November 12–13, 2015, Revised Selected Papers

Sigg, Stephan ;Nurmi, Petteri ;Salim, Flora;; Akan, Ozgur (Editor) ; Cao, Jiannong (Editor) ; Coulson, Geoffrey (Editor) ; Dressler, Falko (Editor) ; Ferrari, Domenico (Editor) ; Gerla, Mario (Editor) ; Kobayashi, Hisashi (Editor) ; Palazzo, Sergio (Editor) ; Sahni, Sartaj (Editor) ; Shen, Xuemin (Sherman) (Editor) ; Stan, Mircea (Editor) ; Xiaohua, Jia (Editor) ; Zomaya, Albert (Editor) ; Bellavista, Paolo (Editor) ; Sigg, Stephan (Editor) ; Nurmi, Petteri (Editor) ; Salim, Flora (Editor)

Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering

ISBN: 9783319290027 ; ISBN: 3319290029 ; E-ISBN: 9783319290034 ; E-ISBN: 3319290037 ; DOI: 10.1007/978-3-319-29003-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Intelligent Technologies for Interactive Entertainment: 6th International Conference, INTETAIN 2014, Chicago, IL, USA, July 9-11, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Technologies for Interactive Entertainment: 6th International Conference, INTETAIN 2014, Chicago, IL, USA, July 9-11, 2014. Proceedings

Reidsma, Dennis ; Choi, Insook ; Bargar, Robin;; Akan, Ozgur (Editor) ; Bellavista, Paolo (Editor) ; Cao, Jiannong (Editor) ; Coulson, Geoffrey (Editor) ; Dressler, Falko (Editor) ; Ferrari, Domenico (Editor) ; Gerla, Mario (Editor) ; Jia, Xiaohua (Editor) ; Kobayashi, Hisashi (Editor) ; Palazzo, Sergio (Editor) ; Sahni, Sartaj (Editor) ; Shen, Xuemin (Sherman) (Editor) ; Stan, Mircea (Editor) ; Zomaya, Albert (Editor) ; Reidsma, Dennis (Editor) ; Choi, Insook (Editor) ; Bargar, Robin (Editor)

Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering

ISBN: 9783319081885 ; ISBN: 3319081888 ; E-ISBN: 9783319081892 ; E-ISBN: 3319081896 ; DOI: 10.1007/978-3-319-08189-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Context-Aware Systems and Applications: 4th International Conference, ICCASA 2015, Vung Tau, Vietnam, November 26-27, 2015, Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-Aware Systems and Applications: 4th International Conference, ICCASA 2015, Vung Tau, Vietnam, November 26-27, 2015, Revised Selected Papers

Phan, Cong-Vinh ;Vangalur, Alagar;; Vinh, Phan Cong ; Alagar, Vangalur

Series ISSN: 1867-8211 ; ISBN: 978-3-319-29235-9 ; E-ISBN: 978-3-319-29236-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-29236-6

Toàn văn sẵn có

4
Digital Forensics and Cyber Crime: 7th International Conference, ICDF2C 2015, Seoul, South Korea, October 6–8, 2015, Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Forensics and Cyber Crime: 7th International Conference, ICDF2C 2015, Seoul, South Korea, October 6–8, 2015, Revised Selected Papers

James, J.I. ; Breitinger, F.;; James, Joshua ; Breitinger, Frank

Series ISSN: 1867-8211 ; ISBN: 978-3-319-25511-8 ; E-ISBN: 978-3-319-25512-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-25512-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stan, Mircea
  2. Zomaya, Albert
  3. Sahni, Sartaj
  4. Cao, Jiannong
  5. Kobayashi, Hisashi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...