skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending UsiXML to Support User-Aware Interfaces

Tesoriero, Ricardo ; Vanderdonckt, Jean

Lecture Notes in Computer Science, 2010, Vol.LNCS-6409, pp.95-110 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-16488-0_8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tesoriero, R.
  2. Tesoriero, Ricardo
  3. Vanderdonckt, J.
  4. Vanderdonckt, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...