skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-Aware Adaptation of User Interfaces

Motti, Vivian Genaro ; Vanderdonckt, Jean

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.700-701 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_122

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending UsiXML to Support User-Aware Interfaces

Tesoriero, Ricardo ; Vanderdonckt, Jean

Lecture Notes in Computer Science, 2010, Vol.LNCS-6409, pp.95-110 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-16488-0_8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Support for User Interface Description Language

Coyette, Adrien ; Faure, David ; González-Calleros, Juan ; Vanderdonckt, Jean

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.740-741 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_142

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface eXtensible Markup Language SIG

Calvary, Gaëlle ; Wasseige, Olivier de ; Faure, David ; Vanderdonckt, Jean

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.693-695 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_119

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework to Develop VR Interaction Techniques Based on OpenInterface and AFreeCA

Martínez, Diego ; Lawson, J-Y Lionel ; Molina, José P ; García, Arturo S ; González, Pascual ; Vanderdonckt, Jean ; Macq, Benoit

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6948(Part III), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...