skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advanced Information Systems Engineering: 25th International Conference, CAiSE 2013, Valencia, Spain, June 17-21, 2013. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Information Systems Engineering: 25th International Conference, CAiSE 2013, Valencia, Spain, June 17-21, 2013. Proceedings

Weigand, H.;; Salinesi, Camille ; Norrie, Moira ; Pastor, Óscar

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-38708-1 ; E-ISBN: 978-3-642-38709-8 ; DOI: 10.1007/978-3-642-38709-8

Toàn văn sẵn có

2
Requirements Engineering: Foundation for Software Quality: 22nd International Working Conference, REFSQ 2016, Gothenburg, Sweden, March 14-17, 2016, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements Engineering: Foundation for Software Quality: 22nd International Working Conference, REFSQ 2016, Gothenburg, Sweden, March 14-17, 2016, Proceedings

Daneva, Maya ;Pastor, Oscar;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Daneva, Maya (Editor) ; Pastor, Oscar (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319302812 ; ISBN: 3319302817 ; E-ISBN: 9783319302829 ; E-ISBN: 3319302825 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30282-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Giorgini, P.
  2. Weigand, H.
  3. Mattern, Friedemann
  4. Ruiz-Cortés, A.
  5. Pastor, Óscar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...