skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Adaptable Interpreted-DSML

Cariou, Eric ; Le Goaer, Olivier ; Barbier, Franck ; Pierre, Samson

Modelling Foundations and Applications - 9th European Conference, ECMFA 2013, Montpellier, France, July 1-5, 2013. Proceedings, 2013, Vol.7949, pp.37--53 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-39013-5_4

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cariou, Eric
  2. Barbier, Franck
  3. Pierre, Samson
  4. Le Goaer, Olivier
  5. Pierre, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...