skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: Lecture Notes in Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending UsiXML to Support User-Aware Interfaces

Tesoriero, Ricardo ; Vanderdonckt, Jean; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2010, Vol.LNCS-6409, pp.95-110 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-16488-0_8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-Aware Adaptation of User Interfaces

Motti, Vivian Genaro ; Vanderdonckt, Jean; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.700-701 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_122

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmenting Accessibility Guidelines with User Ability Rationales

Ponsard, Christophe ; Beaujeant, Pascal ; Vanderdonckt, Jean; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2013, Vol.LNCS-8117(Part I), pp.579-586

DOI: 10.1007/978-3-642-40483-2_41

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Support for User Interface Description Language

Coyette, Adrien ; Faure, David ; González-Calleros, Juan ; Vanderdonckt, Jean; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.740-741 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_142

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface eXtensible Markup Language SIG

Calvary, Gaëlle ; Wasseige, Olivier de ; Faure, David ; Vanderdonckt, Jean; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.693-695 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_119

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Framework to Develop VR Interaction Techniques Based on OpenInterface and AFreeCA

Martínez, Diego ; Lawson, J-Y Lionel ; Molina, José P ; García, Arturo S ; González, Pascual ; Vanderdonckt, Jean ; Macq, Benoit; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6948(Part III), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2_1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Ifip, Hal
  3. Vanderdonckt, J.
  4. Faure, D.
  5. Faure, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...