skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Lecture Notes In Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion-Aware Mosaicing for Confocal Laser Endomicroscopy

Mahé, Jessie ; Linard, Nicolas ; Kohandani Tafreshi, Marzieh ; Vercauteren, Tom ; Ayache, Nicholas ; Lacombe, Francois ; Cuingnet, Remi; Asclepios, Project-Team (Editor)

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015, 2015, Vol.9349, pp.447-454 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-24553-9_55

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mahé, Jessie
  2. Lacombe, Francois
  3. Linard, Nicolas
  4. Asclepios, Project-Team
  5. Kohandani Tafreshi, Marzieh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...