skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Lecture Notes In Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computers Helping People with Special Needs: 13th International Conference, ICCHP 2012, Linz, Austria, July 11-13, 2012, Proceedings, Part I
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers Helping People with Special Needs: 13th International Conference, ICCHP 2012, Linz, Austria, July 11-13, 2012, Proceedings, Part I

Cappelen, Birgitta ; Andersson, Anders-Petter;; Miesenberger, Klaus ; Karshmer, Arthur ; Penaz, Petr ; Zagler, Wolfgang

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-31521-3 ; E-ISBN: 978-3-642-31522-0 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31522-0

Toàn văn sẵn có

2
Active Media Technology: 5th International Conference, AMT 2009, Beijing, China, October 22-24, 2009. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active Media Technology: 5th International Conference, AMT 2009, Beijing, China, October 22-24, 2009. Proceedings

Bottini, Thomas ; Morizet-Mahoudeaux, Pierre ; Bachimont, Bruno;; Liu, Jiming ; Wu, Jinglong ; Yao, Yiyu ; Nishida, Toyoaki

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-04874-6 ; E-ISBN: 978-3-642-04875-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04875-3

Toàn văn sẵn có

3
Web Technologies Research and Development - APWeb 2005: 7th Asia-Pacific Web Conference, Shanghai, China, March 29 - April 1, 2005. Proceedings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Technologies Research and Development - APWeb 2005: 7th Asia-Pacific Web Conference, Shanghai, China, March 29 - April 1, 2005. Proceedings

Zhang, Yanchun ; Tanaka, Katsumi ; Yu, Jeffrey ; Wang, Shan ; Li, Minglu

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-25207-8 ; E-ISBN: 978-3-540-31849-1 ; DOI: 10.1007/b106936

Toàn văn sẵn có

4
Knowledge and Information Visualization: Searching for Synergies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge and Information Visualization: Searching for Synergies

Rouet, Jean-François ; Potelle, Hervé ; Goumi, Antonine;; Tergan, Sigmar-Olaf ; Keller, Tanja

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-26921-2 ; E-ISBN: 978-3-540-31962-7 ; DOI: 10.1007/b138081

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yanchun
  2. Liu, Jiming
  3. Goumi, Antonine
  4. Miesenberger, Klaus
  5. Bottini, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...