skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sautman, Barry xóa Nhan đề tạp chí: Law & Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Law and Minority Rights in China: Progress and Constraints

Sautman, Barry

Law & Policy, July 1999, Vol.21(3), pp.283-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0265-8240 ; E-ISSN: 1467-9930 ; DOI: 10.1111/1467-9930.00074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sautman, Barry
  2. Sautman, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...