skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Nhan đề tạp chí: Latin American Research Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O FUNK NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: Uma música que incomoda

Trotta, Felipe

Latin American Research Review, 2016, Vol.51(4), pp.86-101,292,300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00238791 ; E-ISSN: 15424278

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INDIGENISMO COMO I DEOLOGIA E PRÁTICA DE DOMINAÇÃO: Apontamentos teóricos para uma etnografi a do indigenismo latino-americano em perspectiva comparada

Da Silva, Cristhian

Latin American Research Review, 2012, Vol.47(1), pp.16-34,223,229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00238791 ; E-ISSN: 15424278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DA II GUERRA MUNDIAL À GUERRA FRIA: Conexões entre os exércitos do Brasil e dos Estados Unidos

Svartman, Eduardo

Latin American Research Review, 2014, Vol.49(1), pp.83-103,284,289-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00238791 ; E-ISSN: 15424278 ; DOI: 10.1353/lar.2014.0011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...