skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: Language xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pella Dutch: The Portrait of a Language and Its Use in One of Iowa's Ethnic Communities

Reuse, Willem J. De

Language, Dec, 1989, Vol.65(4), p.917(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8507

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. De Reuse, Willem
  2. Reuse, Willem J. De

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...