skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Chủ đề: Human Rights xóa Nhan đề tạp chí: Lancet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International solidarity to end immigration detention

Kronick, Rachel ; Rousseau, Cécile ; Beder, Michaela ; Goel, Ritika

The Lancet, 04 February 2017, Vol.389(10068), pp.501-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)30231-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia's immigration centres are no place for children

The Lancet

The Lancet, 13 February 2016, Vol.387(10019), pp.620-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)00317-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA and immigration: the ethical ramifications

Taitz, J ; Weekers, Jem ; Mosca, Dt

The Lancet, 02 March 2002, Vol.359(9308), pp.794-794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)07889-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK Government's immigration proposals disregard human rights

Gill, Paramjit S ; Coker, Jane ; Jones, David

The Lancet, 1998, Vol.352(9138), pp.1468-1468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)61292-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tragedy of African migrants in Yemen

Al-Khateeb, Abdulrahman A ; Bux, Ahmed S ; Fothan, Ahmed M ; Bakather, Abdulrahman M ; Alqattan, Hassan A

Lancet (London, England), 12 July 2014, Vol.384(9938), pp.132 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 25016995 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61162-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Inside" Australia's Woomera detention centre

Loff, Bebe ; Snell, Beverley ; Creati, Mick ; Mohan, Mary

Lancet (London, England), 23 February 2002, Vol.359(9307), pp.683 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 11879876 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locking the door: US imprisonment of asylum seekers

Young, Wendy A

The Lancet, 1998, Vol.351(9120), pp.1955-1956 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)78641-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gynaecology, forced sterilisation, and asylum in the USA

Sills, E Scott ; Strider, William ; Hyde, Henry J ; Anker, Deborah ; Rees, Grover Joseph ; Davis, Owen K

The Lancet, 1998, Vol.351(9117), pp.1729-1730 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(98)30023-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugee health: questions for a new Commissioner

Anonymous;

Lancet (London, England), 2005, Vol.365(9467), pp.1281 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 15828083 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges for immigrant health in the USA—the road to crisis

Khullar, Dhruv ; Chokshi, Dave A

The Lancet, 25 May 2019, Vol.393(10186), pp.2168-2174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(19)30035-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugees in Germany—untenable restrictions to health care

Bozorgmehr, Kayvan ; Razum, Oliver

The Lancet, 12 November 2016, Vol.388(10058), pp.2351-2352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)32131-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugee health is a crisis of our own making

The Lancet

The Lancet, 29 June 2019, Vol.393(10191), pp.2563-2563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31423-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time in detention

Siva, Nayanah

The Lancet, 05 January 2013, Vol.381(9860), pp.15-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60007-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum seekers: an ethical response to their plight

Singer, Ron

The Lancet, 05 June 2004, Vol.363(9424), pp.1904-1904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(04)16363-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental illness in detained asylum seekers

Lawrence, Carmen

The Lancet, 2004, Vol.364(9441), pp.1283-1284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(04)17148-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mental health of refugees and asylum seekers on Manus Island

Sundram, Suresh ; Ventevogel, Peter

The Lancet, 09 December 2017, Vol.390(10112), pp.2534-2536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)33051-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The displaced: looking for home away from home

The Lancet

The Lancet, 30 June 2018, Vol.391(10140), pp.2575-2575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31427-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugee and migrant crisis: the deficient global response

The Lancet

The Lancet, 13 August 2016, Vol.388(10045), pp.633-633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)31342-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detention of asylum seekers in Australia

Loff, Bebe

The Lancet, 02 March 2002, Vol.359(9308), pp.792-793 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)07887-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detention of asylum seekers: assault on health, human rights, and social development

Silove, Derrick ; Steel, Zachary ; Mollica, Richard F

The Lancet, 2001, Vol.357(9266), pp.1436-1437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(00)04575-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (4)
 2. 2001đến2003  (4)
 3. 2004đến2012  (3)
 4. 2013đến2016  (5)
 5. Sau 2016  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Lancet (London, England)  (25)
 2. The Lancet  (9)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The Lancet
 2. Knipper, Michael
 3. Razum, Oliver
 4. Abubakar, Ibrahim
 5. Loff, Bebe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...