skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Lancet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What progress with artificial livers?

Hayes, Peter C ; Lee, Alistair

The Lancet, 2001, Vol.358(9290), pp.1286-1287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(01)06454-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatic encephalopathy and ascites

Jalan, Rajiv ; Hayes, Peter C

The Lancet, 1997, Vol.350(9087), pp.1309-1315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(97)07503-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moderate hypothermia for uncontrolled intracranial hypertension in acute liver failure

Jalan, Rajiv ; Damink, Steven WMO ; Deutz, Nicolaas Ep ; Lee, Alistair ; Hayes, Peter C

The Lancet, 02 October 1999, Vol.354(9185), pp.1164-1168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(98)12440-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portal hypertension and variceal haemorrhage

Stanley, Adrian J ; Hayes, Peter C

The Lancet, 1997, Vol.350(9086), pp.1235-1239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(97)06283-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Referral patterns and social deprivation in paracetamol-induced liver injury in Scotland

Newsome, Philip N ; Bathgate, Andrew J ; Henderson, Neil C ; Macgilchrist, Alastair J ; Plevris, John N ; Masterton, George ; Garden, O James ; Lee, Alistair ; Hayes, Peter C ; Simpson, Kenneth J

The Lancet, Nov 10, 2001, Vol.358(9293), p.1612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meta-analysis of value of propanolol in prevention of variceal haemorrhage

Hayes, Peter C. ; Davis, Jill M. ; Lewis, John A. ; Bouchier, Ian A. D.

The Lancet, July 21, 1990, Vol.336(8708), p.153(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Referral patterns and social deprivation in paracetamol-induced liver injury in Scotland

Newsome, Phillp N ; Bathgate, Andrew J ; Henderson, Neil C ; Macgilchrist, Alastair J ; Plevris, John N ; Masterton, George ; Garden, O James ; Lee, Alistair ; Hayes, Peter C ; Simpson, Kenneth J

The Lancet, 10 November 2001, Vol.358(9293), pp.1612-1613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(01)06663-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hayes, Peter C.
  2. Hayes, P.C.
  3. Hayes, Peter
  4. Hayes, PC
  5. Lee, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...