skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Lancet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term effect of psychological trauma on the mental health of Vietnamese refugees resettled in Australia: a population-based study

Steel, Zachary ; Silove, Derrick ; Phan, Tuong ; Bauman, Adrian

The Lancet, 05 October 2002, Vol.360(9339), pp.1056-1062 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)11142-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detention of asylum seekers: assault on health, human rights, and social development

Silove, Derrick ; Steel, Zachary ; Mollica, Richard F

The Lancet, 2001, Vol.357(9266), pp.1436-1437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(00)04575-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steel, Zachary
  2. Silove, D.
  3. Zachary Steel
  4. Derrick Silove
  5. Steel, Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...