skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Lab on a chip xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A reconfigurable continuous-flow fluidic routing fabric using a modular, scalable primitive

Silva, Ryan ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas

Lab on a Chip, 2016, Vol.16(14), pp.2730-2741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c6lc00477f

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bhatia, Swapnil
  2. Silva, Ryan
  3. Silva,Ryan
  4. Bhatia, S.
  5. Densmore,Douglas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...