skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Lab animal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New technologies for developing second generation retinal prostheses

Benfenati, Fabio ; Lanzani, Guglielmo

Lab Animal, March, 2018, Vol.47(3), p.71(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-7355 ; DOI: 10.1038/s41684-018-0003-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giving medical implants a new lease on life

Iyer, Namrata

Lab Animal, 2017, Vol.46(7), p.275(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-7355 ; DOI: 10.1038/laban.1309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lanzani, G
  2. Namrata Iyer
  3. Iyer, Namrata
  4. Iyer, N.
  5. Lanzani, Guglielmo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...