skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Kovove Materialy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical character of plasticity from AE experiments in hcp and fcc metals

Richeton, Thiebaud ; Weiss, Jérôme ; Louchet, François ; Dobron, Patrik ; Chmelik, Frantisek; Gayraud, Aurore (Editor)

Kovove Materialy, 2007, Vol.45(3), p.149 à 152 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dobroň, P.
  2. Richeton, Thiebaud
  3. Dobron, Patrik
  4. Louchet, F.
  5. Richeton, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...