skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steffen, Bernhard xóa Chủ đề: Information Storage and Retrieval xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa Nhan đề tạp chí: Knowledge Engineering And Knowledge Management xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Knowledge Engineering and Knowledge Management: 19th International Conference, EKAW 2014, Linköping, Sweden, November 24-28, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Engineering and Knowledge Management: 19th International Conference, EKAW 2014, Linköping, Sweden, November 24-28, 2014. Proceedings

Hammar, Karl;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Janowicz, Krzysztof (Editor) ; Schlobach, Stefan (Editor) ; Lambrix, Patrick (Editor) ; Hyvönen, Eero (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319137032 ; ISBN: 3319137034 ; E-ISBN: 9783319137049 ; E-ISBN: 3319137042 ; DOI: 10.1007/978-3-319-13704-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...