skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Park, Eun-Chan xóa Nhan đề tạp chí: KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provisioning QoS for WiFi-enabled Portable Devices in Home Networks

Eun-Chan Park ; Nojun Kwak ; Suk Kyu Lee ; Jong-Kook Kim ; Hwangnam Kim

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), April 2011, Vol.5(4), pp.720-740 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, S.K.
  2. Eun-Chan Park
  3. Park, Eun - Chan
  4. Jong-Kook Kim
  5. Kim, Hwangnam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...