skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Indonesian xóa Nhan đề tạp chí: Jurnal Sejarah Citra Lekha xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernitas Berseragam dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar pada Masa Orde Baru

I. Ilham

Jurnal Sejarah Citra Lekha, 01 March 2019, Vol.4(1), pp.15-35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2443-0110 ; DOI: 10.14710/jscl.v4i1.21175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. I. Ilham
  2. Ilham, I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...