skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Jurnal Hubungan Internasional xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indonesia’s Digital Diplomacy: Problems and Challenges

Ludiro Madu

Jurnal Hubungan Internasional, 01 April 2018, Vol.7(1), pp.11-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China‘s Climate Change Policy Strengthening Its Diplomacy

Ica Wulansari

Jurnal Hubungan Internasional, 01 April 2016, Vol.5(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Movements in Humanitarian Issue: The Emergence of Faith-Based Organizations (FBO) in Diplomacy Sphere

Fredy Munthe

Jurnal Hubungan Internasional, 01 October 2016, Vol.5(2), pp.172-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASEAN Moslem Community as Track-9 on Multitrack Diplomacy for The Conflict Resolution in Southeast Asia Region

Tonny Dian Effendi

Jurnal Hubungan Internasional, 01 October 2013, Vol.2(2), pp.131-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analisa Diplomasi Budaya Indonesia Melalui Tari Saman Gayo Dalam Mengukuhkan Identitas Nasional Bangsa

Hardi Alunaza SD

Jurnal Hubungan Internasional, 01 April 2015, Vol.4(1), pp.88-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ASEAN Way: The Way To Regional Peace?

Susy Tekunan

Jurnal Hubungan Internasional, 01 October 2014, Vol.3(2), pp.142-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Karakter Diplomasi Publik Indonesia terhadap Malaysia

Iva Rachmawati

Jurnal Hubungan Internasional, 01 April 2017, Vol.6(1), pp.56-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomasi Bencana Alam sebagai Saran Meningkatkan Kerjasama Internasional

Ratih Herningtyas ; Surwandono Surwandono

Jurnal Hubungan Internasional, 01 October 2014, Vol.3(2), pp.181-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pendekatan Konstruktivis dalam Kajian Diplomasi Publik Indonesia

Iva Rachmawati

Jurnal Hubungan Internasional, 01 October 2016, Vol.5(2), pp.113-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi ‘Middle Power’ Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo

Rizky Alif Alvian ; Ganesh Cintika Putri

Jurnal Hubungan Internasional, 01 October 2017, Vol.6(2), pp.148-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pengembangan Kluster Industri Militer India dari Sudut Pandang Developmental State Theory

Ismiyatun Ismiyatun

Jurnal Hubungan Internasional, 01 October 2016, Vol.5(2), pp.147-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memahami Persoalan Palestina-Israel dari Perspektif Islam

Suswanta Suswanta

Jurnal Hubungan Internasional, 01 April 2012, Vol.1(1), pp.70-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Revisionist and Status Quo: The Case of China’s Leadership in the AIIB

Nur Rachmat Yuliantoro ; Dedi Dinarto

Jurnal Hubungan Internasional, 01 October 2018, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia

Agus Haryanto

Jurnal Hubungan Internasional, 01 October 2015, Vol.4(2), pp.136-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dual-Use Technology Jepang dan Kepentingan Keamanan Nasional Amerika Serikat

Rizky Roza

Jurnal Hubungan Internasional, 01 April 2012, Vol.1(2), pp.107-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Konsep Bantuan Luar Negeri Cina ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina)

Reva Rinanda Siregar

Jurnal Hubungan Internasional, 01 April 2016, Vol.5(1), pp.50-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1829-5088 ; E-ISSN: 2503-3883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Iva Rachmawati
  2. Rachmawati, Iva
  3. Dinarto, Dedi
  4. Ismiyatun, Ismiyatun
  5. Haryanto, Agus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...