skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Nhan đề tạp chí: Jurisprudencija xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative and Quantitative Parameters of the Execution of Foreign Policy in the Lithuanian Constitution

Jarasiunas, Egidijus

Jurisprudencija, 2012, Vol.19(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13926195

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jarasiunas, Egidijus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...