skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Nhan đề tạp chí: Journalism & Mass Communication Quarterly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Newsworthy: The Supreme Court Battle Over Privacy and Press Freedom by Samantha Barbas

File, Patrick C

Journalism & Mass Communication Quarterly, June 2018, Vol.95(2), pp.537-539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699018764303

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Paparazzi: Media Practices and Celebrity Culture by Kim McNamara

Gutterman, Roy S

Journalism & Mass Communication Quarterly, June 2018, Vol.95(2), pp.551-552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699018759095

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: The Soul of the First Amendment by Floyd Abrams

Russomanno, Joseph

Journalism & Mass Communication Quarterly, September 2017, Vol.94(3), pp.913-914 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699017719456

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Media Law in Singapore by Teo Yi-Ling

Youm, Kyu Ho

Journalism & Mass Communication Quarterly, June 2017, Vol.94(2), pp.627-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699017699395

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Convergent Media and Privacy by Tim Dwyer

Medeiros, Ben

Journalism & Mass Communication Quarterly, March 2017, Vol.94(1), pp.385-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699016685305

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Laws of Image: Privacy and Publicity in America by Samantha Barbas

File, Patrick C

Journalism & Mass Communication Quarterly, June 2016, Vol.93(2), pp.449-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699016644196

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Confronting the Internet’s Dark Side: Moral and Social Responsibility on the Free Highway by Raphael Cohen-Almagor

Caristi, Dom

Journalism & Mass Communication Quarterly, June 2016, Vol.93(2), pp.473-475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699016644196n

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancing Privacy and Free Speech: Unwanted Attention in the Age of Social Media

Caristi, Dom

Journalism and Mass Communication Quarterly, Vol.93(1), pp.236-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10776990 ; DOI: 10.1177/1077699015625201b

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: The First Amendment Bubble: How Privacy and Paparazzi Threaten a Free Press, by Amy Gajda

Burstiner, Marcy

Journalism & Mass Communication Quarterly, December 2015, Vol.92(4), pp.998-1000 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699015610327d

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Privacy in the New Media Age, by Jon L. Mills

Calvert, Clay

Journalism & Mass Communication Quarterly, December 2015, Vol.92(4), pp.996-998 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699015610327c

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Media Law in the United Arab Emirates, by Matt J. Duffy

Youm, Kyu Ho

Journalism & Mass Communication Quarterly, December 2015, Vol.92(4), pp.1000-1002 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699015610327e

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: The Press and Rights to Privacy: The First Amendment Freedoms vs. Invasion of Privacy Claims, by Erin K. Coyle

Gutterman, Roy S

Journalism & Mass Communication Quarterly, June 2014, Vol.91(2), pp.398-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699014531200

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Routledge Handbook of Media Law

Hayes, Arthur

Journalism and Mass Communication Quarterly, Vol.91(1), pp.195-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10776990

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Routledge Handbook of Media Law, edited by Monroe Price, Stefaan Verhulst, and Libby Morgan

Hayes, Arthur S

Journalism & Mass Communication Quarterly, March 2014, Vol.91(1), pp.195-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699013519911

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Defamation, Libel Tourism, and the SPEECH Act of 2010: The First Amendment Colliding with the Common Law by Harry Melkonian

Youm, Kyu Ho

Journalism & Mass Communication Quarterly, September 2012, Vol.89(3), pp.524-526 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699012452551

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Freeing Speech: The Constitutional War over National Security by John Denvir

Kirtley, Jane E

Journalism & Mass Communication Quarterly, June 2012, Vol.89(2), pp.327-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699012443100

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bits, Bytes, and Big Brother: Federal Information Control in the Technological Age

Leonhirth, William

Journalism and Mass Communication Quarterly, Vol.73(1), p.245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10776990

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Youm, Kyu Ho
  2. Youm, Kh
  3. Caristi, D
  4. File, PC
  5. Caristi, Dom

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...