skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal on Multimodal User Interfaces xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptic feedback combined with movement sonification using a friction sound improves task performance in a virtual throwing task

Frid, Emma ; Moll, Jonas ; Bresin, Roberto ; Sallnäs Pysander, Eva-Lotta

Journal on Multimodal User Interfaces, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; ISSN: 1783-7677 ; DOI: 10.1007/s12193-018-0264-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive sonification of a fluid dance movement: an exploratory study

Frid, Emma ; Elblaus, Ludvig ; Bresin, Roberto

Journal on Multimodal User Interfaces, 2019, Vol.13(3), pp.181-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; ISSN: 1783-7677 ; DOI: 10.1007/s12193-018-0278-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bresin, R
  2. Bresin, Roberto
  3. Frid, E
  4. Frid, Emma
  5. Sallnäs Pysander, Eva-Lotta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...