skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal on Migration and Human Security xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
In Harm’s Way: Family Separation, Immigration Enforcement Programs and Security on the US-Mexico Border
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Harm’s Way: Family Separation, Immigration Enforcement Programs and Security on the US-Mexico Border

Slack, Jeremy ; Martínez, Daniel E. ; Whiteford, Scott ; Peiffer, Emily

Journal on Migration and Human Security, 2015, Vol.3(2), pp.109-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23315024 ; E-ISSN: 23302488 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14240/jmhs.v3i2.46

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In harm's way: family separation, immigration enforcement programs and security on the US-Mexico border.(Report)

Slack, Jeremy ; Martinez, Daniel E. ; Whiteford, Scott ; Peiffer, Emily

Journal on Migration and Human Security, 2015, Vol.3(2), p.109(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural violence and migrant deaths in Southern Arizona: data from the Pima County Office of the Medical Examiner, 1990-2013

Martinez, Daniel E. ; Reineke, Robin C. ; Rubio-Goldsmith, Raquel ; Parks, Bruce O.

Journal on Migration and Human Security, 2014, Vol.2(4), p.257(30) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Immigrants into Criminals: Legal Processes of Criminalization in the Post-IIRIRA Era

Abrego, Leisy ; Coleman, Mat ; Martínez, Daniel E ; Menjívar, Cecilia ; Slack, Jeremy

Journal on Migration and Human Security, September 2017, Vol.5(3), pp.694-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500308

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martínez, Daniel E.
  2. Daniel E. Martínez
  3. Slack, Jeremy
  4. Martinez, Daniel E.
  5. Jeremy Slack

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...