skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 141  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal on Migration and Human Security xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Detention, Inc

Gilman, Denise ; Romero, Luis A

Journal on Migration and Human Security, June 2018, Vol.6(2), pp.145-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/2331502418765414

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Cohesive, Coherent Immigration Policy1

Orrenius, Pia M ; Zavodny, Madeline

Journal on Migration and Human Security, March 2017, Vol.5(1), pp.180-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Governance for the Twenty-First Century

Wasem, Ruth Ellen

Journal on Migration and Human Security, 2018, Vol.6(1), pp.97-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241800600105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Adjudication: The Missing “Rule of Law”

Benson, Lenni B

Journal on Migration and Human Security, June 2017, Vol.5(2), pp.331-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paths to Lawful Immigration Status: Results and Implications from the PERSON Survey

Tom K. Wong ; Donald Kerwin ; Jeanne M. Atkinson ; Mary Meg Mccarthy

Journal on Migration and Human Security, 01 December 2014, Vol.2(4), pp.287-304 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.14240/jmhs.v2i4.37

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving beyond Comprehensive Immigration Reform and Trump: Principles, Interests, and Policies to Guide Long-Term Reform of the US Immigration System

Kerwin, Donald

Journal on Migration and Human Security, September 2017, Vol.5(3), pp.541-576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There and Back Again: On the Diffusion of Immigration Detention

Michael Flynn

Journal on Migration and Human Security, 01 July 2014, Vol.2(3), pp.165-197 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.14240/jmhs.v2i3.31

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The human cost of IIRIRA - stories from individuals impacted by the immigration detention system.(Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act)

Ahmed, Saba ; Appelbaum, Adina ; Jordan, Rachel

Journal on Migration and Human Security, 2017, Vol.5(1), p.194(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enforcement, Integration, and the Future of Immigration Federalism

Rodriguez, Cristina

Journal on Migration and Human Security, June 2017, Vol.5(2), pp.509-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Enemy territory": immigration enforcement in the US-Mexico borderlands.(Report)

Ewing, Walter A.

Journal on Migration and Human Security, 2014, Vol.2(3), p.198(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US Immigration Policy and the Case for Family Unity

Gubernskaya, Zoya ; Dreby, Joanna

Journal on Migration and Human Security, June 2017, Vol.5(2), pp.417-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500210

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Immigration Enforcement and Arrests of the Hispanic Population

Coon, Michael

Journal on Migration and Human Security, September 2017, Vol.5(3), pp.645-666 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Enemy Territory”: Immigration Enforcement in the US-Mexico Borderlands

Walter A. Ewing

Journal on Migration and Human Security, 01 August 2014, Vol.2(3), pp.198-222 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.14240/jmhs.v2i3.32

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the War on Crime: Law and Order Politics and the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996

Macías-Rojas, Patrisia

Journal on Migration and Human Security, 2018, Vol.6(1), pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241800600101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Policy and Agriculture: Possible Directions for the Future

Martin, Philip

Journal on Migration and Human Security, June 2017, Vol.5(2), pp.252-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Immigration Detention, Inc.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Detention, Inc.

Gilman, Denise ; Romero, Luis A.

Journal on Migration and Human Security, 06/2018, Vol.6(2), pp.145-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/2331502418765414

Toàn văn sẵn có

17
Immigration Detention, Inc.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Detention, Inc.

Gilman, Denise ; Romero, Luis A.

Journal on Migration and Human Security, 05/03/2018, p.231150241876541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/2311502418765414

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Promise of a Subject-Centered Approach to Understanding Immigration Noncompliance

Ryo, Emily

Journal on Migration and Human Security, June 2017, Vol.5(2), pp.285-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Human Cost of IIRIRA —Stories from Individuals Impacted by the Immigration Detention System

Ahmed, Saba ; Appelbaum, Adina ; Jordan, Rachel

Journal on Migration and Human Security, March 2017, Vol.5(1), pp.194-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There and back again: on the diffusion of immigration detention.(Report)

Flynn, Michael

Journal on Migration and Human Security, 2014, Vol.2(3), p.165(33) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 141  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (16)
 2. 2014đến2014  (25)
 3. 2015đến2015  (17)
 4. 2016đến2017  (62)
 5. Sau 2017  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kerwin, Donald
 2. Warren, Robert
 3. Donald Kerwin
 4. Robert Warren
 5. Flynn, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...