skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of the Robotics Society of Japan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fun Research

金出, 武雄 ; Kanade, Takeo

日本ロボット学会誌, 2005, Vol.23(8), pp.920-925

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.23.920

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

People: Towards the World, From the World

王, 志東 ; 金出, 武雄 ; 金宮, 好和 ; 劉, 雲輝 ; Manukid, Parnichkun ; 山根, 克 ; 上田, 淳 ; 飯田, 史也 ; 馬, 書根 ; 玄, 相昊 ; 三浦, 郁奈子 ; 富山, 健 ; Wang, Zhidong ; Kanade, Takeo ; Kanamiya, Yoshikazu ; Liu, Yunhui ; Parnichkun, Manukid ; Yamane, Katsu ; Ueda, Jun ; Iida, Fumiya ; Ma, Shugen ; Hyon, Sang-Ho ; Miura, Kanako ; Tomiyama, Ken

日本ロボット学会誌, 2012, Vol.30(10), pp.941-958

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.30.941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creation of Useful Techonologies
ロボットと知的財産 使われる技術の創造

金出, 武雄 ; Kanade, Takeo

日本ロボット学会誌, 2004, Vol.22(3), pp.296-299

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.22.296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview of research on autonomous mobile robots in the US.

金出, 武雄 ; Kanade, Takeo

日本ロボット学会誌, 1987, Vol.5(5), pp.376-383

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.5.376

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media Information Processing for Robotics. Robot and Media Information Processing.

金出, 武雄 ; 藤吉, 弘亘 ; Kanade, Takeo ; Fujiyoshi, Hironobu

日本ロボット学会誌, 1998, Vol.16(6), pp.736-740

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.16.736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Video-rate Stereomachine.

金出, 武雄 ; 木村, 茂 ; Kanade, Takeo ; Kimura, Shigeru

日本ロボット学会誌, 1995, Vol.13(3), pp.322-326

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.13.322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Implementation of Camera Geometry Correction Capability in a Video-Rate Stereo Machine.

蚊野, 浩 ; 木村, 茂 ; 田中, 昌也 ; 金出, 武雄 ; Kano, Hiroshi ; Kimura, Shigeru ; Tanaka, Masaya ; Kanade, Takeo

日本ロボット学会誌, 1998, Vol.16(4), pp.527-532

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.16.527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a Video-Rate Stereo Machine.

金出, 武雄 ; 蚊野, 浩 ; 木村, 茂 ; 川村, 英二 ; 吉田, 收志 ; 織田, 和夫 ; Kanade, Takeo ; Kano, Hiroshi ; Kimura, Shigeru ; Kawamura, Eiji ; Yoshida, Atsushi ; Oda, Kazuo

日本ロボット学会誌, 1997, Vol.15(2), pp.261-267

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.15.261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light-weight Mobile Robot for Space Station Trusswork.

上野, 浩史 ; 青木, 滋 ; 吉田, 哲二 ; 金出, 武雄 ; Ueno, Hiroshi ; Aoki, Shigeru ; Yoshida, Tetsuji ; Kanade, Takeo

日本ロボット学会誌, 1994, Vol.12(2), pp.225-230

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.12.225

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (1)
 2. 1994đến1994  (1)
 3. 1995đến1996  (1)
 4. 1997đến1998  (3)
 5. Sau 1998  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Japanese  (8)
 2. English  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 金出, 武雄
 2. Kanade, Takeo
 3. Kimura, Shigeru
 4. Kano, Hiroshi
 5. Miura, Kanako

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...