skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Nhan đề tạp chí: Journal of the American Oriental Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Princely Impostor? The Strange and Universal History of the Kumar of Bhawal

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, Vol.123(4), pp.934-935 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Resources of History: Tradition, Narration and Nation in South Asia

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, Vol.123(1), pp.268-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imperial Encounters: Religion and Modernity in India and Britain

Rocher, Rosane

Journal of the American Oriental Society, Vol.123(4), p.936 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall of Jewish Nationalism: Jewish and Christian Ethnicity in Ancient Palestine

Attridge, Harold W.

The Journal of the American Oriental Society, April-June, 1996, Vol.116(2), p.292(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosane Rocher
  2. Rocher, Rosane
  3. Attridge, Hw
  4. Chatterjee, Partha
  5. Assayag, Jackie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...