skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of the American College of Cardiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Swinging Pacemaker Lead Promoting Endocarditis and Severe Tricuspid Regurgitation

Rainer, Peter P. ; Schmidt, Albrecht ; Anelli-Monti, Michael ; Kleinert, Reinhold ; Pieske, Burkert M. ; Maier, Robert M.

Journal of the American College of Cardiology, 5 June 2012, Vol.59(23), pp.e45-e45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2011.10.908

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A Swinging Pacemaker Lead Promoting Endocarditis and Severe Tricuspid Regurgitation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Swinging Pacemaker Lead Promoting Endocarditis and Severe Tricuspid Regurgitation

Rainer, Peter P. ; Schmidt, Albrecht ; Anelli-Monti, Michael ; Kleinert, Reinhold ; Pieske, Burkert M. ; Maier, Robert M.

Journal of the American College of Cardiology, 06/2012, Vol.59(23), p.e45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2011.10.908

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subclinical Abnormalities in Sarcoplasmic Reticulum Ca2+ Release Promote Eccentric Myocardial Remodeling and Pump Failure Death in Response to Pressure Overload

Sedej, Simon ; Schmidt, Albrecht ; Denegri, Marco ; Walther, Stefanie ; Matovina, Marinko ; Arnstein, Georg ; Gutschi, Eva-Maria ; Windhager, Isabella ; Ljubojević, Senka ; Negri, Sara ; Heinzel, Frank R. ; Bisping, Egbert ; Vos, Marc A. ; Napolitano, Carlo ; Priori, Silvia G. ; Kockskämper, Jens ; Pieske, Burkert

Journal of the American College of Cardiology, 22 April 2014, Vol.63(15), pp.1569-1579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2013.11.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Subclinical Abnormalities in Sarcoplasmic Reticulum Ca2+ Release Promote Eccentric Myocardial Remodeling and Pump Failure Death in Response to Pressure Overload
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subclinical Abnormalities in Sarcoplasmic Reticulum Ca2+ Release Promote Eccentric Myocardial Remodeling and Pump Failure Death in Response to Pressure Overload

Sedej, Simon ; Schmidt, Albrecht ; Denegri, Marco ; Walther, Stefanie ; Matovina, Marinko ; Arnstein, Georg ; Gutschi, Eva-Maria ; Windhager, Isabella ; Ljubojević, Senka ; Negri, Sara ; Heinzel, Frank R. ; Bisping, Egbert ; Vos, Marc A. ; Napolitano, Carlo ; Priori, Silvia G. ; Kockskämper, Jens ; Pieske, Burkert

Journal of the American College of Cardiology, 04/2014, Vol.63(15), pp.1569-1579 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2013.11.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, Albrecht
  2. Pieske, Burkert
  3. Maier, Robert M
  4. Napolitano, Carlo
  5. Matovina, Marinko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...