skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Berriman, Matthew xóa Nhan đề tạp chí: Journal of infectious diseases xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Diversity of Cryptosporidium hominis in a Bangladeshi Community as Revealed by Whole-Genome Sequencing

Gilchrist, Carol A ; Cotton, James A ; Burkey, Cecelia ; Arju, Tuhinur ; Gilmartin, Allissia ; Lin, Ye ; Ahmed, Emtiaz ; Steiner, Kevin ; Alam, Masud ; Ahmed, Shahnawaz ; Robinson, Guy ; Zaman, Sultan Uz ; Kabir, Mamun ; Sanders, Mandy ; Chalmers, Rachel M ; Ahmed, Tahmeed ; Ma, Jennie Z ; Haque, Rashidul ; Faruque, Abu S G ; Berriman, Matthew ; Petri, William A

The Journal of Infectious Diseases, 2018, Vol. 218(2), pp.259-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1899 ; E-ISSN: 1537-6613 ; DOI: 10.1093/infdis/jiy121

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ma, Jennie Z
  2. Alam, Masud
  3. Berriman, Matthew
  4. Faruque, Abu S G
  5. Ahmed, Emtiaz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...