skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors Affecting Information Communication Technologies Usage and Satisfaction: Perspective from Instant Messaging in Kuwait

Rouibah, Kamel ; Hamdy, Hosni

Journal of Global Information Management (JGIM), 2009, Vol.17(2), pp.1-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7375 ; DOI: 10.4018/jgim.2009040101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dimensions of Business-to-Consumer (B2C) Systems Success in Kuwait: Testing a Modified DeLone and McLean IS Success Model in an E-Commerce Context

Rouibah, Kamel ; Lowry, Paul ; Almutairi, Laila

Journal of Global Information Management (JGIM), 2015, Vol.23(3), pp.41-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7375 ; DOI: 10.4018/JGIM.2015070103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rouibah, Kamel
  2. Rouibah, K
  3. Lowry, Pb
  4. Hamdy, Hosni
  5. Hamdy, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...