skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Tác giả/ người sáng tác: Bourdon, Jérémie xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Nhan đề tạp chí: Journal of computational biology : a journal of computational molecular cell biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Logic for Checking the Probabilistic Steady-State Properties of Reaction Networks

Picard, Vincent ; Siegel, Anne ; Bourdon, Jérémie; Bourdon, Jérémie (Editor)

Journal of computational biology : a journal of computational molecular cell biology, 01 August 2017, Vol.24(8), pp.1--12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-8666 ; E-ISSN: 1557-8666 ; DOI: 10.1089/cmb.2017.0099

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Mary Ann Liebert Online  (1)
 2. Mary Ann Liebert (CrossRef)  (1)
 3. HAL (CCSd)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Picard, Vincent
 2. Siegel, Anne
 3. Picard, V
 4. Bourdon, Jérémie
 5. Bourdon, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...